ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วย พระเมตตาและพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะต่อผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชนชาวไทย ดังเช่นเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล ด้วยการประทานโครงการเพื่อการป้องกัน ตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคมะเร็งต่างๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบ บูรณาการ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกสามารถเข้าถึง การรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้มีโอกาส หายขาดจากโรคมะเร็ง และด้วยพระปณิธาน ในการยกระดับการรักษาโรคมะเร็งให้ได้ มาตรฐานสากล จึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตยืนยาวด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2560 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและ เพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนี้ จะมีพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดย แพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้มารับบริการ 600 คนพร้อมกับได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ และมีผู้ผ่านเกณฑ์ คัดกรองโครงการตรวจ คัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง จำนวน 50 คน โดยเป็น ผู้ที่มีความเสี่ยงและได้รับการตรวจวินัยด้วย เครื่องมือ แอลโอเอชในช่องปาก 21 คน
สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบ ในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้า สีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น ขอบริมฝีปาก ที่มีลักษณะก้อนแข็งเป็นไต หรือมีอาการแสบลิ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการตรวจ และจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อย 5 ปี ส่วนในรายที่มีรอยโรคซึ่งมีแนวโน้มกลายเป็นมะเร็งช่องปากได้สูงจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
/ขอบคุณ สสส